§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://ilimi.pl, zwanego dalej „Portalem”.
 2. Portal prowadzony jest przez Dariusza Szarejko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Szarejko z siedzibą w Ełku przy ul. Gustawa Gizewiusza 4/6, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługującym się numerem NIP: 8481842342, REGON: 387614653, zwanym dalej „Administratorem” lub „Sprzedającym” lub „Usługodawcą”.
 3. Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://ilimi.pl e-mail – kontakt@ilimi.pl, telefon +48881066123 adres korespondencyjny – ul. Gustawa Gizewiusza 4/6, kod pocztowy: 19-300, Ełk.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Korzystanie z Portalu wymaga od użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego Konta poczty elektronicznej e-mail.
 6. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://ilimi.pl/polityka-prywatnosci.

§ 2. Postanowienie ogólne

 1. Za pośrednictwem Portalu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet dostępu do treści tam zamieszczonych, w tym plików z informacjami tj. nagrań wideo, audio, zdjęć, schematów, dokumentów (zwanego dalej: „Dostępem do informacji”);
 2. Wraz ze sprzedażą i zakupem Dostępu do informacji udzielana jest Licencja (zwana dalej „Licencją”), która określa prawa oraz obowiązki osoby korzystającej z Dostępu Informacji (zwanych dalej: „Kupującymi” lub „Klientem” lub „Użytkownikiem” „Usługobiorcą” lub „Licencjobiorcą”).
 3. Twórcą i administratorem Informacji jest Dariusz Szarejko.
 4. Licencja na korzystanie z Dostępu do informacji zostaje udzielona po ich zakupie przez Usługobiorcę.
 5. Licencja do Dostępu do informacji zostaje udzielona na korzystanie z niej w celach niekomercyjnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Zasady dokonywania zakupów z Dostępu do informacji

 1. Informacje podane na stronach internetowych Portalu, w tym informacje o zawartości Portalu, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Portal, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu Dostępu do Informacji, przedstawia Kupującemu następujące informacje:
  • dokładny opis Dostępu do Informacji oraz jego cechy.
  • łączną cenę za Dostęp do Informacji oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia;
  • dotyczące sposobu i terminu zapłaty.
 3. Dokonanie zakupu Dostępu do Informacjami nie wymaga rejestracji w Portalu przez Kupującego.
 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Portalu po naciśnięciu przycisku – „Zamawiam i płacę”
 5. W celu otrzymania potwierdzenia zakupu Kupujący musi poinformować Administratora portalu na jego adres e-mail, o następujących danych:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  2. Adres e-mail
  3. Numer telefonu
  4. PESEL lub NIP (w przypadku żądania faktury VAT)
 6. Kupujący składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Portalu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. Wszystkie ceny podawane na stronach Portalu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka.
 8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Portal przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
 10. Portal może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Portal niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 11. W Portalu honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. przelewem przez elektroniczny system payu.pl
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie podmiotów, za pomocą których Klient dokonuje płatności.
 13. Umowę na Dostęp do Informacji uznaje się za zawartą z chwilą: potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonaniem wpłaty przez Klienta.
 14. Dostępu do Informacji udziela się po zawarciu umowy.
 15. Zobowiązuje dostarczenia Dostępu do Informacji z chwilą zawarcia umowy. Informacja, że nie ponosimy odpowiedzialności za wadliwe, czy awaryjne działanie portali płatniczych, bankowych, etc.
 16. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji: związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 17. Inne informacje dotyczące działania Portalu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Portalu, o promocjach Portalu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§4 Zastrzeżenia prawnoautorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej dot. Dostępu do informacji są własnością jej Twórcy i chronione są odpowiednimi przepisami prawa autorskiego.
 2. Usługodawca jest uprawniony z licencji do Dostępu do informacji z Informacjami, udzielonej przez Twórcę, w zakresie wprowadzania Dostępu do informacji do obrotu na zasadach zawartych w postanowieniach niniejszej Licencji.
 3. Wszelkie prawa udzielone na podstawie niniejszej Licencji są nabywane wyłącznie przez Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich Twórcy Dostępu do informacji i Usługodawcy. Twórca Dostępu do informacji zachowuje na zasadzie wyłączności wszelkie tytuły, prawa autorskie oraz inne prawa.

§5 Udzielenie Licencji – postanowienia ogólne

 1. Usługodawca z chwilą zakupu Dostępu do informacji udziela Użytkownikowi niezbywalne i niewyłączne prawo do użytkowania dla własnych potrzeb Użytkownika (użytek niekomercyjny) z informacji zawartych na Portalu, bez prawa do: ich powielania, modyfikacji lub jakichkolwiek innych elementów, rozpowszechniania, udostępniania innym osobom, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych niż ich przeznaczenie.
 2. Okres na jaki została udzielona zostaje Licencja jest ograniczony okresem trwania umowy na Dostęp do Informacji.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest uprawniony do:
  • udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia Dostępu do informacji lub przeniesienia w inny sposób uprawnień wynikających z Licencji na osobę trzecią;
  • dystrybuowania Dostępu do informacji bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Twórcę lub Usługodawcę;
  • zwielokrotniania, trwale lub czasowo Dostępu do informacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie;
  • modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania Dostępu do informacji, zmieniania układu informacji ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w ich treści;
  • tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Dostępu do Informacji.

§6 Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Portalu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • aktywne łącze internetowe,
  • Procesor 2400 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 8 Gb,
  • system operacyjny co najmniej Ubuntu 18.04
  • włączona akceptacja ów cookies oraz Skryptów Java
 2. W celu prawidłowego korzystania z Dostępu do informacji i niezakłóconego z nich korzystania, stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • aktywne łącze internetowe,
  • procesor 2400 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 8 Gb,
  • system operacyjny co najmniej Ubuntu 18.04,
  • włączona akceptacja ów cookies oraz Skryptów Java.
 3. Portal nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 4. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 5. Witryna internetowa Portalu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1920 px na 1200 px

§ 7. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Serwis na rzecz Klienta.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu kontakt@ilimi.pl, lub drogą listu poleconego na adres 19-300 Ełk, Gustawa Gizewiusza 4/6, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Klienta za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres email podany w reklamacji.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@ilimi.pl) o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Wraz z Dostępem do z Informacji Administrator wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  • według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Administrator informuje Klienta, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta natychmiastowe przystąpienie do wykonywania usługi na wyraźne życzenie Klienta przed upływem 14 dni od podpisania niniejszej Umowy skutkuje utratą praw do odstąpienia w przypadku dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, co jest przedmiotem niniejszej Umowy
 5. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9. Prawa i Obowiązki Klienta.

 1. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta w Portalu osobom trzecim.
 2. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
 3. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 4. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@ilimi.pl .
 5. W ramach Portalu zabronione jest działanie, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 10. Prawa i Obowiązki Administratora.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub błędy w funkcjonowaniu Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, w tym zakłócenia prowadzące do utraty danych, informacji, innych treści umieszczonych w Portalu oraz zakłócenia niekorzystnie wpływające na sprzęt komputerowy (zarówno oprogramowanie jak i tzw. hardware) wykorzystywany celem korzystania z Portalu.
 2. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność (czasową jak i trwałą) korzystania przez Klientów z jakiejkolwiek funkcji Portalu lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, które powstają z dokonywania zmian lub ulepszeń w Koncepcji Portalu jak również wynikającą z rezygnacji z określonych funkcji Portalu bądź świadczenia określonych usług drogą elektroniczną. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą powiadomieni z odpowiednim uprzedzeniem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta Użytkownika w przypadku:
  • złamania zasad Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Administratora lub Portalu,
  • podawania nieprawdziwych danych,
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność;
  • działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu;
  • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Klienta Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
  • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji Portalu.

§11. Rezygnacja Klienta

 1. Portal zapewnia Klientowi możliwość rezygnacji z utrzymywania Konta w każdej chwili. Klient może zgłosić chęć usunięcia konta poprzez formularz kontaktowy na stronie Portal lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ilimi.pl.
 2. Portal będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§12. Zmiany regulaminu

 1. Aby Klienci mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony na Portalu w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.
 2. Portal zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z zamówieniami złożonymi przez Klienta od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na Portalu w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany.

§ 13. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
   • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Portalem;
   • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załączniki do Regulaminu

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy;
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Dariusza Szarejko o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://ilimi.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.